Almanca Türkçe Sözlük Forum

Kleines Glossar Statistik  


0

İstatistik Sözlüğü

Türkçe terimler şu kaynaklardan alındı:

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0statistik
www.kpssdershanesi.com/istatistik/İstatistik-Temel%20Kavramlar.pdf

Almaca karşılıklarını bildiğim gibi ve Almanca istatistik kitaplarıma bakarak, ama (TDK’nın sözlüğü dışında) sözlük kullanmadan yazdım.

Açıklama --- Erklärung
Açıklık --- Spannweite, Range
Aksiyom --- Axiom
Altgrup --- Teilgruppe
Altküme / Örnek / Örneklem --- Stichprobe, Sample
Anakütle --- Grundgesamtheit
Analiz / Analiz etme --- Analyse, Auswertung
Anlamlılık seviyesi --- Signifikanzniveau
Artıklar --- Residuen

Bağımlı --- abhängig
Bağımsız --- unabhängig
Basıklık --- Wölbung, Kurtosis
---> lepto-basık --- leptokurtisch
---> meso-basık --- mesokurtisch
---> plati-basık --- platykurtisch
Beklenen değeri --- Erwartungswert
Beklenti değeri --- Erwartungswert
Beş- / Yedi-sayılı-özetleme --- Fünfzahl / Siebenzahl Zusammenfassung
Birim / Ünite --- Merkmalsträger, Einheit
Büyük sayılar yasası --- Gesetz der großen Zahl

Çan eğrisi --- Glockenkurve (Glockenform der Normalverteilung)
Çarpıklık --- Schiefe (einer Verteilung)
Çarpımlar toplamı --- Produktsumme (= Summe von Produkten)
Çeyrekler açıklığı --- Quartilsabstand, interquartile Range
Çoklu doğrudaşlık --- Interkorrelation, Multikollinearität
Çubuk grafiği --- Stabdiagramm, Liniendiagramm

Dağılış / Dağılım --- Verteilung
---> Sıklık / Çokluk dağılımı --- Häufigkeitsverteilung
---> Ayrıklı olasılık dağılımı --- diskrete Verteilung einer Zufallsvariablen
---> Sürekli olasılık dağılımı --- stetige Verteilung einer Zufallsvariablen
---> Tekdüze dağılım --- Gleichverteilung
---> Normal dağılım --- Normalverteilung
---> Binom dağılımı --- Binomialverteilung
---> Hipergeometrik dağılım --- Hypergeometrische Verteilung
---> Poisson dağılımı --- Poissonverteilung
---> Multinom dağılımı --- Multinomialverteilung
Dairesel grafik --- Kreisdiagramm
Değer --- Wert
Değişken --- Variable
---> Bağımlı / Yordanan değişken --- abhängige Variable, zu erklärende Variable
---> Bağımsız / Yordayıcı değişken --- unabhängige Variable, Prädikatorvariable, erklärende Variable
---> Açıklayıcı değişken --- erklärende Variable
Deney --- Experiment, Versuch
Deney / Denemeler planlama --- Versuchsanordnung, Versuchsplan, Untersuchungsdesign
Deney düzenleme --- Versuchsanordnung
Deneye ve gözleme dayalı --- empirisch
Deneysel yöntem --- empirisches Verfahren
Denklem --- Gleichung
Dışlak değer --- Ausreißer, Ausreißwert
Doğrusal --- linear
Doğrusal dönüşüm --- lineare Transformation
---> Dönüştürme --- Transformation (bei nichtlinearer Regression)
Dörttebirlik --- Quartil

Eğri --- Kurve
En küçük kareler yöntemi --- Methode der kleinsten Quadrate
Endeks --- Index
Eşitsizlik --- Ungleichung
---> Cauchy-Schwarz eşitsizliği --- Cauchy-Schwarzsche Ungleichung
---> Çebişev’in eşitsizliği --- Ungleichung von Tschebyschev

Geçerli --- gültig
Genelleme --- Generalisierung
Gövde-yaprak gösterimi --- Stamm-Blatt- / Stängel-Blatt-Diagramm, Stem and Leaf Plot
Gözlem grubu --- Experimentalgruppe, Versuchsgruppe
Gözlem yapma --- Beobachtung
Güçlü --- robust (Test), stark
Güven --- Vertrauen, Konfidenz
Güven aralığı --- Vertrauensintervall, Konfidenzintervall, Vertrauensbereich
Güven derecesi --- Vertrauensniveau, Konfidenzniveau
Güvenilirlik --- Zuverlässigkeit

Hipotez testi / Hipotez sınaması --- Hypothesentest
Histogram --- Histogramm
Homoskedastiklik --- Homoskedastizität

İki değişirli --- bivariat
İstatistik / Sayımlama --- Statistik
---> Betimsel istatistik --- deskriptive Statistik, beschreibende Verfahren
---> Çıkarımsal / Endüktif istatistik --- induktive Statistik, schließende Verfahren
İstatistiksel öngörü --- statistische Vorhersage, statistische Prognose
İstatistiksel tahmin --- statistische Schätzung
İstatistiksel yığın --- Population

Kalitatif / Nitel --- qualitativ
Kantil --- Quantil
Kantitatif / Nicel --- quantitativ
Karakter / Vasıf --- Merkmal
Kareler toplamı --- Quadratsumme (= Summe von Quadratzahlen)
Katsayı / Kat sayı --- Koeffizient
Kesik --- diskret
Kestirim --- Schätzung
Kontrol grubu --- Kontrollgruppe
Korelasyon, Bağlılaşım --- Korrelation
---> Sıralama korelasyonu --- Rangkorrelation
Kovaryans --- Kovarianz
Kutu grafiği --- Box Plot
Kutu-ve-bıyıklar grafiği --- Box-and-Whisker Plot
Kümülant --- Kumulante (Kappa), Semiinvariante der Dichtefunktion

Maksimum olabilirlik --- Maximum-Likelihood, maximale Mutmaßlichkeit, größte Dichte
Merkezsel konum ölçüleri --- Maße der zentralen Tendenz, Lageparameter
Merkezsel limit teoremi --- zentraler Grenzwertsatz
Merkezsel moment --- zentrales Moment
Mutlak --- absolut

Normallık sınaması --- Anpassungstest (zur Prüfung der Anpassung der Normalverteilung an eine empirische Verteilung)

Olasılık --- Wahrscheinlichkeit
Olasılık kuramı --- Wahrscheinlichkeitstheorie
Olasılık kütle fonksiyonu --- Wahrscheinlichkeitsfunktion
Olasılık yoğunluk fonksiyonu --- Dichtefunktion
Olay --- Ereignis
---> Nadir olay --- seltenes Ereignis
Ondabirlik --- Dezentil
Oransal --- anteilig
Ortalama --- Mittelwert
---> Aritmetik ortalama --- Arithmetisches Mittel
---> Ağırlıklı ortalama --- gewogenes Mittel
---> Geometrik ortalama --- Geometrisches Mittel
---> Mod --- Modalwert
---> Medyan --- Median, Zentralwert
---> Harmonik ortalama --- Harmonisches Mittel

Ölçek --- Maß, Skala
---> İsimsel ölçek --- Nominalskala
---> Sırasal ölçek --- Ordinalskala, Rangskala
---> Aralıksal ölçek --- Intervallskala
---> Oransal ölçek --- Verhältnisskala
Ölçülme ölçeği --- Messskala
Örnekleme --- Stichprobenauswahl, Ziehen von Stichproben
---> Olasılık örneklemesi --- Zufallsauswahl, Zufallsstichprobe
---> Şans örneklemesi --- Zufallsauswahl
---> Tesadüfî örnekleme --- Zufallsauswahl
---> Basit rastgele / rassal örnekleme --- einfache / uneingeschränkte Zufallsauswahl
---> Örüntülü örnekleme --- systematische Auswahl
---> Tabakalı örnekleme --- geschichtete Zufallsauswahl / Zufallsstichprobe
---> Küme örneklemesi --- Klumpenauswahl, Klumpenstichprobe
---> Kota örneklemesi --- Quotenauswahl
---> Eşli örnekleme --- gepaarte Stichproben
---> Çok aşamalı örnekleme --- mehrstufige Auswahl
Örtüşme --- Anpassung, Kongruenz
Örüntü --- Muster, Pattern

Parametre --- Parameter
Parametrik istatistik --- parametrische Verfahren
Parametrik olmayan istatistik --- nichtparametrische Verfahren
Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısı --- Pearson Produkt-Moment Korrelationskoeffizient, Pearson r
Popülasyon / Yığın / Kitle --- Population, Gesamtheit, Masse
Psikometri --- Psychometrie

Rassal --- zufällig
Rassal değişken --- Zufallsvariable
Regresyon / Bağlanım --- Regression
Regresyon analizi --- Regressionsanalyse
---> Doğrusal regresyon --- lineare Regression
---> Doğrusal olmayan regresyon --- nichtlineare Regression
---> Tek değişkenli regresyon --- Einfachregression
---> Çok değişkenli regresyon --- Mehrfachregression
---> Çoklu regresyon analizi --- Multiple Regressionsanalyse, Mehrfachregressionsanalyse

Sağkalım analizi --- Kaplan-Meier-Schätzung der Überlebensfunktion / Survivalfunktion
Sahte korelasyon --- Scheinkorrelation
Sapma --- Abweichung
---> Standart sapma --- Standardabweichung
Satır --- Zeile
Serbestlik derecesi --- Freiheitsgrad
Serpme diyagramı / grafiği --- Streudiagramm, Streuungsdiagramm
Sıfırdan farklı --- von Null verschieden
Sıklık sayımı tablosu --- Urliste der absoluten Häufigkeiten
Sınama --- Test, Prüfung
---> t-sınaması --- t-Test
---> F-sınaması --- F-Test
Sınıflandırma --- Einteilung, Klassifizierung
Sonlu --- endlich
Sonuç çıkarma --- Schlussfolgerung
Sosyometri --- Soziometrie
Standart hata --- Standardfehler
Sürekli --- stetig
Sütun --- Spalte

Tahminî değer --- Schätzwert
Tahmin edilmesi --- Schätzung
Tahminsel istatistik --- Schätzverfahren, Schätzstatistik
Tip I / Tip II hata --- Fehler vom Typ I / Typ II
Tek değişirli --- univariat

Uygulamalı Matematik --- Angewandte Mathematik
Uyum iyiliği --- Anpassung, Goodness of fit
Uyum iyiliği sınaması --- Anpassungstest

Varyanslar Analizi --- Varianzanalyse
---> Tek-yönlü varyans analizi --- einfache Varianzanalyse, Varianzanalyse mit
Einfachklassifikation
---> Faktöryel varyans analizi --- mehrfaktorielle Varianzanalyse
Varyans-kovaryans matrisi --- Varianz-Kovarianz-Matrix
Varyasyon katsayısı --- Variationskoeffizient
Veriler --- Daten
Verileri düzenleme / özetleme --- Datenaufbereitung
Veri kümesi --- Datenhaufen
Veri matrisi --- Datenmatrix
Veri tabanı --- Datenbank
Veri toplama --- Datenerhebung

Yaklaşım --- Näherung, Approximation
---> Poisson yaklaşımı --- Poisson-Näherung
Yansız --- erwartungstreu, unverzerrt
Yayılma --- Streuung
Yığmalı dağılım fonksiyonu --- Verteilungsfunktion
Yorumlama --- Interpretation
Yöntemler --- Methoden, Verfahren
Yüzdebirlik --- Perzentil

Zaman serisi --- Zeitreihe

 
0

Super Eva, vielen Dank!

 
0

Freut mich, wenn ich mich hier auch mal nützlich machen kann. :)

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.