Almanca Türkçe Sözlük Forum

Alman Sosyal Güvenlik Terimleri  

Seite 1 / 3 Nächstes

0

ALMAN SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ

ALMANCA TÜRKÇE

Abmeldebestätigung = ikamet kaydı sildirme belgesi | ikamet kaydı sildirme tasdiknamesi
Altersrente: Yaşlılık aylığı
Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Ağır engelli insanlar için yaşlılık aylığı
Altersrente für langjährig Versicherte = Uzun süreli sigortalılar için yaşlılık aylığı (35 Versicherungsjahre und mehr)
Altersrente für besonders langjährig Versicherte = Özellikle uzun süreli sigortalılar için yaşlılık aylığı (45 Versicherungsjahre und mehr)
Altersrente für Frauen = Kadınlar için yaşlılık aylığı (Auslaufmodell)
Altersrente für Arbeitslose = İşşizler için yaşlılık aylığı
Altersvermögen = zusätzliche Altersvorsorge = Ek Emeklilik Güvencesi; Yaşlılık Ek Güvencesi
Anpassungkoeffizient: Uyum katsayısı
Anwartschaftserhaltungszeiten = (emeklilikte) beklenen hakların korunması süreleri
AFG (Arbeitsförderungsgesetz) İş Teşvik Yasası = İş Kurumundan bildirilen süreler
Arbeitslosigkeit = İşsizlik
Arbeitslosengeld II ohne Arbeitslosigkeit = İşsizlik olmadan işsizlik parası II [işsizlik sigortasına tabi olmadan sosyal yardım (edim)]
Arbeitslosengeld II mit Arbeitslosigkeit = İşsizlikle birlikte işsizlik parası II (işsizlik sigortasına tabi olarak sosyal yardım (edim))
Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug = Yardım ödemesi olmadan İşsizlik (sadece işsizlik sigortasına kaydı olan, sosyal yardım almayan)
Aufrechnungsbescheinigung = (Eski) emeklilik sigortalılık kanıt belgesi

Bagatellprüfung = Düşük tutarların incelenmesi
Bearbeitungskennzeichen = İşlem No., İşlem kodu
Beitragsbemessungsgrenze = sosyal sigorta kesintileri ödemesinde azami kazanç sınırı
Beitragswert = Prim değeri
Bergmannsprämie Madencilere ek prim
berufsähig = meslek icra edebilir
Betriebsprüfung = işletme denetimi
Betriebsrat = işletme temsilciliği
Betriebsrente = işletme emekliliği
Betriebsrentengesetz = işletme emeklilik kanunu
BEVO - Beitragsentrichtungsverordnung : Prim Ödeme Yönetmeliği
BÜVO Beitragsüberwachungsverordnung Prim Denetleme Yönetmeliği

Deutsche Rentenversicherung Bund= Alman Federal Emeklilik Sigortası
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern = Alman Kuzey Bavyera Emeklilik Sigortası
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See = Alman Maden-Demiryolu-Deniz Emeklilik Sigortası
DEÜV (Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung) Veri toplama ve Veri iletme yönetmeliğine göre bildirilen süreler Auch von der Krankenkasse
DÜVO (Datenübermittlungsverordnung) Bilgi kayıt yönetmeliğine göre bildirilen süreler Diese Daten werden von der Krankenkasse automatisch weitergeleitet.

Entgeltpunkte: Kazanç puanları
Ersatzzeiten: ikame süreleri

Geringfügige versicherungsfreie Beschäftigung = Sigortadan muaf cüzi çalışma ( sigortaya tabi olmayan düşük değerli çalışmalardan doğan, belli bir süreye isabet etmeyen sigorta süreleri)
Geschäftsführung = Genel Müdürlük
gleichgestellte Zeiten = muadil süreler

Grundrente = Temel emeklilik

Hinterbliebenen : geride kalanlar
Hinterbliebenenrenten: geri kalanlar aylığı/aylıkları / ölüm aylıkları

Kennzeichen = İşlem no., işlem kodu
Kontenklärung = sigortalılık sürelerinin toplanması, çalışma sürelerinin toplanması, hizmetlerin birleştirilmesi
Krankengeldbezug = Hastalık parası ödemesi (çalışırken altı haftadan fazla hasta olunduğunda, altıncı hafta itibarıyla hastalık kasasının sağlığına kavuşuncaya kadar maaş yerine ödediği edim).
Krank/Gesundheitsmaßnahmen Hastalık/ Sağlık Tedbirleri (önlemler; örneğin rehabilitasyon veya tekrar çalışmaya başlaması için teşvik yardımları)
Krank/Gesundheitsmaßnahmen ohne Beitragszahlung Prim ödemesi olmadan Hastalık/ Sağlık Tedbirleri
Krank/Gesundheitsmaßnahmen ohne Beitragzahlung Prim ödemesi olmayan hastalık/ sağlık tedbirleri

e Leistungsabteilung = Aylık Tahsis ve Ödeme Bölümü , Edimler Bölümü, Aylık ve Edimler Dairesi,

e Meldebestätigung = ikamet kaydı belgesi | ikamet kaydı tasdiknamesi
e Meldebescheinigung für Rentenzwecke = Emeklilik işlemleri için ikamet belgesi/oturma belgesi

e Pflichtbeiträge Zorunlu primler
e Pflichtbeitragszeit Zorunlu prim süresi
r Pflichtbeitrag Zorunlu prim
e Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung = Çocuk yetiştirmeden dolayı Zorunlu prim süreleri
e Pflichtbeitragszeit = Zorunlu Prim Süreleri
e Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung/Schwangerschaft/ Mutterschutz = Çocuk yetiştirme/ gebelik/ analık koruması (doğurmadan 8 hafta ve doğurduktan sonraki 8 hafta olan süre)
e Pflichtbeiträge für Pflegetätigkeit Bir kişinin bakımını üstlenmiş ve o kişiye bakıcısı olarak bakıyorsa, bundan doğan bakıcılık işi(faaliyeti) yüzünden Zorunlu Primler, Bakıcılık işlevi yüzünden ödenen zorunlu primler
e Pflichtbeitragzeit für Pflegetätigkeit Bir kişinin bakımını üstenlemis ve o kişiye bakıcısı olarak bakıyorsa, bundan doğan zorunlu prim süresi
e Pflichtbeitragszeit für Schwangerschaft/ Mutterschutz Gebelik/analık koruması için zorunlu prim süresi (doğurmadan 8 hafta ve doğurduktan sonraki 8 hafta olan süre)
e Pflichtbeitragszeit einmalig gezahltes Entgelt Zorunlu Prim Süresi, Bir defalık ödenen ücret yüzünden Zorunlu prim süresi

Rentenanwartschaft = Emeklilik aylık beklentisi, edinilmiş emeklilik hakkı
Regelaltersgrenze = Genel Yaşlılık Aylığı Sınırı
Rentenbescheid = Aylık Bildirimi, Emekli Aylığı Bağlama Bildirimi, Emeklilik Bildirimi,
Rentenbezieher= Aylık sahibi, Aylık alıcısı
Rentenbezug Aylık ödemesi
Rentenbezug mit Zurechnungszeit Hesaba dahil edilen/ eklenti süreler ile birlikte aylık ödemesi
Rentensplitting = Aylık parçalanması (eşler arasında aylık parçalanması seçimi)

Pflichtbeitragszeit Entgelt aus Arbeitszeitguthaben Zorunlu prim süresi, Çalışma/ mesai saatinden doğan (fazlalığından) ücret
Pflichtbeitragszeit berufliche Ausbildung Zorunlu Prim Süresi, Mesleki eğitiminden dolayı Zorunlu Prim Süresi
Keine Anrechnung (Hesaba katma yok) tanınmamıştır
Pflichtbeitragzeit Entgelt bei Freistellung im Insolvenzvefahren Zorunlu Prim Süresi, iflastan dolayı muafiyet durumunda ücret ödemesi
Krank./Gesundheitsmaßnahmen Hastalık/Sağlık Önlemleri/yardımları/edimleri

Schwangerschaft/Mutterschutz Gebelik/Analık Koruması (doğurmadan 8 hafta ve doğurduktan sonraki 8 hafta olan süre= doğum izni + loğusa)
Schwangerschaft/Mutterschutz Gebelik / analık koruması ( doğurmadan 8 hafta ve doğurduktan sonraki 8 hafta olan süre)
Schulausbildung Okul öğrenimi/Fachschulausbildung Meslek Eğitimi Süresi/Hochschulausbildung Yüksek Okul veya Üniversitesi Süresi
soziales Schutzbedürfnis=sosyal korunma gereksinimi / sosyal destek ihtiyacı
Sozl. (Sozialleistungsbezug)= Sosyal yardım ve Edimler, Hasta veya geçiş parası, İşsizlik parası veya İşsizlik yardımı veya benzeri sosyal kuruluşlarından alınan para yardımı / Sosyal yardım (von den jeweiligen Ämtern, wie Arbeitsagentur, Sozialamt usw. mitgeteilten Leistungen Hartz IV, etc.

Schwerbehindertenausweis = Ağır Engelli Kimliği
SVN (Sozialversicherungsnachweis) Sosyal sigorta belgesi das sind Nachweise, die der Versicherte bekam.

Überbrückungszeit = Geçiş süresi (hastalık veya işsizlik sürelerinden önce veya sonraki süre)

Versicherungszeiten aufgrund einer geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung Sigortadan muaf cüzi çalışma( sigortaya tabi olmayan düşük değerli çalışmalardan doğan, belli bir süreye isabet etmeyen sigorta sürelerine istinaden olan sigorta süreleri) . Minijob süreleri

Versorgungsausgleich: Boşanma halinde evlilik süresince kazanılan emeklilik haklarının eşler arasında denkleştirilmesi
emeklilik haklarının dengeleştirilmesi / denkleştirilmesi

Der Versorgungsausgleich wird ausgeschlossen.
Taraflar arasında aylık hakları dengelemesi işleminin uygulanmasına yer olmadığına (karar verildi). (laut Jon)

einige Sätze aus Scheidungsurteilen:

- Nach Paragraph 1587 a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist der Ehegatte mit den höheren Anrechten ausgleichspflichtig.
Alman Medeni Kanununun mad. 1587a, fıkra 1 gereğince davalının emeklilik hakları daha yüksek olduğundan (diğerinin emeklilik puanlarını) eşitlemekle/denkleştirmekle yükümlüdür.
- Der Restbetrag von xx Euro ist im Wege des erweiterten Splittings auszugleichen.
xx Euro değerindeki kalan miktar genişletilmiş paylaşma yöntemi ile denkleştirilecektir.
- Die Anordnung der Umrechnung in Entgeltpunkte folgt nach Paragraph 1587 b Absatz 6 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Kazanç puanına dönüştürme düzenlenmesi Alman Medeni Kanununun mad. 1587b, fıkra 6. gereğince yapılır.

Versorgungsanwartschaft: emeklilikteki müktesep haklar

volle EM-Rente tam malüllük aylığı
volle Erwerbsminderungsrente tam malüllük aylığı

VK (Nummer der Versichertenkarte) = Sigorta kartı numarası, sigorta kartında tescil edilen süreler

Waise: Yetim
Waisenrente: Yetim Aylığı
Waisenrentenanspruch: Yetim aylık hakkı
Wartezeit : Bekleme süresi
Werksvertragsarbetnehmer : istisna akdi işçisi

Witwe: Dul
Witwenrente: Dul aylığı

Witwerrente: Erkek Dul aylığı

Zurechnungszeit vor Rentenbeginn Aylık ödemesinden önce hesaba dahil edilen/ eklenti süreler
zusätzliche Altersvorsorge = Ek Emeklilik Güvencesi; Yaşlılık Ek Güvencesi
Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) = Ek Emeklilik Güvencesi Tahsis Merkezi; Ek Emeklilik Güvencesi Aylık Tahsis Merkezi

Sigorta hizmet cetveli üzerindeki ve makamlar arası hizmet bildirmedeki kısaltmalar

PF = Pflichtbeitrag / Mecburi prim
FR = Freiwilliger Beitrag / İsteğe bağlı prim
EZ = Ersatzzeit / İkame süresi
KEZ = Zeiten der Kindererziehung / Çocuk yetiştirme süreleri
GZ = Gleichgestellte Zeit / Muadil Süre/-ler

N = borçlanılan süreler (21473201/Askerlik borçlanması vs.)

ALO = Arbeitslosigkeit / İşsizlik
KG = Krankengeldbezug / Hastalık parası alınması
ÜG = Reha-Maßnahme / Rehabilitasyon önlemi
PFL = Pflegetätigkeit / Bakım işi
BZK = Zeiten wegen gleichzeitiger Kindererziehung / Aynı zamandaki çocuk yetiştirmeden dolayı süreler
VA = Versicherungszeiten aufgrund des Versorgungsausgleichs aus Anlass der Ehescheidung / Boşanma sebebiyle hakların denkleştirilmesi dolayısıyla sigorta süreleri
GB = Versicherungszeiten aufgrund einer geringfügigen versicherungsfreien Beschäftigung ohne zeitliche Zuordnung / Sigortaya tabi olmayan düşük değerli çalışmalardan doğan, belli süreye isabet etmeyen sigorta süreleri
RS = Zeiten aus Rentensplitting unter Ehegatten ohne zeitliche Zuordnung / Eşler arasında emekliliğin paylaştırılmasından doğan belli bir süreye isabet etmeyen sigorta süreleri
APG = Anpassungsgeldbezug / İntibak parası alınması

Bearbeitet:vor 2 Jahren 

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Regelaltersgrenze = Genel Yaşlılık (Aylığı) Sınırı ?

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Yeni eklediğin "İşlem No." ve "İşlem kodu"nda imla hatası var (İşlemNo, İşlemKodu).

 
0

Kantürk Danke für den Hinweis.
Aufgrund dieser Definition''Die Regelaltersgrenze ist das Alter, zudem der Versicherte seine Rente beziehen kann''
Genel yaşlılık aylığı da diyenler var. Ama "genel" kelimesi sanki biraz tuhaf geliyor bana, deshalb Vorschlag:
Emekli/yaşlılık aylığı alma başlangıcı desek olmazmı?
Saygılar

 
0

başlangıcı olmaz

genel yaşlılık aylık sınırı

olabilir
simdiye kadar 65 idi, yavas yavas 67'ye yükseliyor
baslangic kelimesi
erken emeklilik ayligi ile karistirilabilinir
o da
artık 63 yaş
eskiden 60 idi

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Hallo Kantürk,
kannst Du mir bitte bei der Übersetzung des Begriffes
Aufrechnungsbescheinigung ins Türkische behilflich sein?

Dieser ist ein Begriff von einem Schreiben der DRV... :)

 
0

Aufrechnungsbescheinigung = Sigortalılık belgesi (eski)

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Danke,
korrigiert

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Bu sözlükte çok rağbet görüyor, sevindim! Bilinmeyen yeni kelimeler varsa, sorun, herkese açık!

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Merhaba Sayın Kantürk,
size özel yazıp rahatsızlık vermek istemedim, belki konuya ilgi duyan başka arkadaşlarımızda olabilir düşüncesiyle birkaç soruyu size buradan iletmek istedim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Bazı terimlerin Türkçe'de olmayacağını düşünüyor ve kabul ediyorum, ancak en mantıklı bir şekilde bunları nasıl yansıtabiliriz sorusuna açıklık getirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Saygılarımla...

İlk etapta öğrenmek istediğim ifadeleri aşağıda sıralıyorum:

SVN (Abkürzung für Sozialversicherungsnachweis)
DÜVO (Datenübermittlungsverordnung)
DEÜV (Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung)
Sozl. (wofür steht diese Abkürzung? Es gibt leider keine Erklaerung!)

 
0

Selam,
bendeki mevcut tercümeler bunlar ama Kantürk teyit ederse iyi olur.

Kolay gelsin,

Semiha

VK = Sigorta kartının numarası ( ödeşme bildirgesi) belirtilen süreleri içeren.

DÜVO = Bilgi kayıt sözleşmesinden sonra bildirilen süreler
Bunun için işveren kanıt göstermiştir.
DEÜV - Veri toplama ve Veri iletme Talimatnamesine göre bildirilen süreler;
Bunun için İşveren Kanıt göstermiştir

SVN = Sosyal sigorta belgesi – defteri veya bilgi işleme göre bildirilen süreler

Sozl. = Hasta veya geçiş parası, İşsizlik parası veya İşsizlik yardımı veya benzeri sosyal kuruluşlarından alınan Para yardımı.

AFG = İşçi bulma kurumundan bildirilen süreler

BEVO - Karşılığında nakit yatırılmayan Prim süreleri

 
0

Hallo Semiha,

statt "zamanlar" schlage ich "süreler" vor.

 
0

Hallo Jon,

hast recht hört sich besser an. Ich habe es korrigiert.

 
0

SVN (Sozialversicherungsnachweis) das sind Nachweise, die der Versicherte bekam.
DÜVO (Datenübermittlungsverordnung) Diese Daten werden von der Krankenkasse automatisch weitergeleitet.
DEÜV (Datenerfassungs- und Übermittlungsverordnung) Auch von der Krankenkasse
Sozl. (Sozialleistungsbezug) (von den jeweiligen Ämtern, wie Arbeitsagentur, Sozialamt usw. mitgeteilten Leistungen Hartz IV, etc.

VK (Nummer der Versichertenkarte) = Sigorta kartı numarası, sigorta kartında belirtilen süreler
DÜVO = Bilgi kayıt yönetmeliğine göre bildirilen süreler
DEÜV - Veri toplama ve Veri iletme yönetmeliğine göre bildirilen süreler;
SVN = Sosyal sigorta belgesi
Sozl. = Sosyal yardım ve Edimler, Hasta veya geçiş parası, İşsizlik parası veya İşsizlik yardımı veya benzeri sosyal kuruluşlarından alınan para yardımı /Sosyal yardım
AFG (Arbeitsförderungsgesetz) İş Teşvik Yasası = İş Kurumundan bildirilen süreler
BEVO - Beitragsentrichtungsverordnung : Prim Ödeme Yönetmeliği ( Für freiwillig Versicherte ist Beitragsbemessungsgrundlage jeder Betrag zwischen der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage >>(SGB 6 § 167 G0) und der Beitragsbemessungsgrenze (Anlage 2 SGB 6, § 161 Abs. 2 SGB 6). Für Beiträge, die ab 01.01.1977 nach der RV-Beitragsentrichtungsverordnung (RV-BEVO) bzw. ab 01.01.1992 nach der RV-Beitragszahlungsverordnung (RV-BZV) gezahlt werden, ergibt sich die Beitragsbemessungsgrundlage aus der Formel: "Beitrag x 100 : Beitragssatz".
Die Bewertung freiwilliger Beiträge, die im Markenverfahren gezahlt wurden, richtet sich nach § 256 Abs. 5 SGB 6 >>(SGB 6 § 256 G0).

BÜVO Beitragsüberwachungsverordnung Prim Denetleme Yönetmeliği

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Beschreibung der Abkürzungen in Rentenversicherungsverläufen
In den Versicherungsverläufen der Rentenversicherungsträger sind die rentenrechtlichen Zeiten mit Abkürzungen gekennzeichnet. Was diese Abkürzungen bedeuten, können Sie hier nachlesen.

AAÜG
Verdienst nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz.

AFG (İşkur Süreleri)
Von der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Zeiten.

Ange. (Angenommenes Arbeitsentgelt) (Varsayılan Gelir)
Hier handelt es sich um ein für die Zukunft angenommenes Arbeitsentgelt, das der Arbeitgeber nicht vorausbescheinigt hat. Solche Angaben sind in Rentenvorausberechnungen enthalten, wenn der Versicherte eine Auskunft eingeholt hat, bei der die Höhe der Beiträge zur Vermeidung von Rentenminderungen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters ermittelt werden.

AUSL (Yurtdışı Süreleri)
Mit dieser Abkürzung werden Versicherungszeiten gekennzeichnet, die in einem Land der Europäischen Union (EU), dem Europäischen Wirtschaftsraum EU (EWR) oder einem Vertragsstaat zurückgelegt wurden.

BEVO
anlamı = Bargeldlos entrichtete Beiträge.

DPRA 09.10.1975 tarihli Almanya Polonya Sözleşmesine göre tanınınan süreler
Nach dem deutsch-polnischen Rentenabkommen vom 09.10.1975 anerkannte Zeiten.

DEÜV
Nach der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) gemeldete Zeiten. Hierüber hat der Arbeitgeber einen Nachweis erteilt.

DÜVO
Nach der Datenübermittlungsverordnung (DÜVO) gemeldete Zeiten. Hierüber hat der Arbeitgeber einen Nachweis erteilt.

FÄndG
Das ist die Abkürzung für das Finanz-Änderungsgesetz 1967 (FÄndG). Damit wurde die Kennzeichnung der im Markenverfahren entrichteten freiwilligen Beiträge und Pflichtbeiträge von Selbstständigen und unständig Beschäftigen geändert, und zwar in Hunderter-Angaben (z. B. Klasse 900), die gleichzeitig das durch die Beitragsentrichtung versicherte monatliche Arbeitsentgelt bzw. Arbeitseinkommen angeben.

FELEG
Zeiten, bei denen es sich um Pflichtbeiträge aufgrund des Bezugs von Ausgleichsgeld nach § 15 Abs. 2 des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) handelt.

FRG
Hier handelt es sich um nach dem Fremdrentengesetz anerkannte Zeiten.

FRGB
Anerkannte Beschäftigungszeiten nach § 16 des Fremdrentengesetzes (FRGB).

FRGN
Zeiten einer Nachversicherung nach Art. 6 § 23 FANG.

FZR
Verdienst für den Beiträge zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung in der ehemaligen DDR (Beitrittsgebiet) gezahlt wurden.

Glbh.
Beitragszeiten, die glaubhaft gemacht wurden, wenn die Höhe der seinerzeit erzielten Arbeitsentgelte nicht bekannt ist.

HAUS
Meldungen im Haushaltsscheckverfahren. Bei Zahlung des Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteils handelt es sich um Pflichtbeiträge. Ist demgegenüber wegen Versicherungsfreiheit lediglich ein paschaler Beitragsanteil des Arbeitgebers gezahlt worden, sind die Zeiten mit dem Zusatz "geringfügige versicherungsfreie Beschäftigung" gekennzeichnet.

MUSG
Zeiten des Bezuges von Mutterschaftsgeld in den 70er Jahren in den alten Bundesländern, für die Beiträge gezahlt wurden.

RBY
Reichsgebiets-Beitragszeiten bis zum 07.05.1945 in den Gebieten, die früher zu Deutschland gehörten (Reichsgebietsbeiträge bis 07.05.1945).

Reha.
Von einem Träger der Rehabilitation gemeldete Daten für die Zeit vom 01.10.1974 bis 31.12.1983 wegen des Bezugs von

Krankengeld ab Beginn des 13. Kalendermonats der Zahlung und darüber hinaus für höchstens weitere 24 Kalendermonate der Arbeitsunfähigkeit,
Übergangsgeld, das von der Renten- oder Unfallversicherung, die Kriegsopferfürsorge oder von der Bundesagentur für Arbeit (früher Bundesanstalt - nur bis 31.12.1982 - bei medizinischen oder berufsfördernden Maßnahmen für mindestens ein Kalendermonat gezahlt wurde.
Sozl.
Zeiten des Bezuges von Krankengeld oder Übergangsgeld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe bzw. Arbeitslosengeld II und vergleichbare Geldleistungen eines Sozialleistungsträgers.

SVA
Beitragspflichtiger Verdienst zur Sozialpflichtversicherung im Beitrittsgebiet.

SVN
Mit Belegen des Sozialversicherungs-Nachweisheftes oder der Datenerfassungsverordnung gemeldete Zeiten.

VAB
Beitragsunterlagen der Versicherungsanstalt Berlin (VAB) ohne Nummer, und zwar über Beiträge, die zur

einheitlichen Sozialversicherung (SV) der VAB vom 01.07.1945 bis 31.01.1949,
einheitlichen Sozial- bzw. Rentenversicherung der VAB-West vom 01.02.1949 bis 31.03.1952,
LVA Berlin vom 01.04.1952 an
gezahlt worden sind.

VK Sigorta Kartı
Nummer der Versicherungskarte (Aufrechnungsbescheinigung), die die angegebenen Zeiten enthält.

Vorab Önceden Bildirilen Gelir
Im Voraus bescheinigtes Entgelt.

Vorl.
Vorläufig bescheinigtes Entgelt

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
Seite 1 / 3 Nächstes
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.