Almanca Türkçe Sözlük Forum

Re: Das Konsulatsproblem hat begonnen  


0

Lieber Jon, liebe Teilnehmer im Forum Cafeuni,

nicht jeder ist in der komfortablen Situation, Aufträge ablehnen zu können. Hier sollte der BDÜ politisch aktiv werden, und zwar beim Auswärtigen Amt.

Als Deutscher bin ich entsetzt, wie hier die türkische Bürokratie diskriminierend auf deutschem Boden eingreift. Wir wissen doch alle, dass das Sprachmonopol nicht an der türkischen Staatsangehörigkeit oder gar an einer rosa, grünen oder blauen Bescheinigung anknüpfen darf, die einen Menschen als "ehemaligen türkischen Staatsangehörigen" ausweist.

Wenn Sie hier juristisch tätig werden wollen, dann müssen Sie/wir in Ankara vor das Verwaltungsgericht ziehen.

Mein konkreter Vorschlag:

Jeder im Forum schreibt einen gleichlautenden Brief an den türkischen Botschafter in Berlin und an den deutschen Botschafter in Ankara. Der Brief sollte in etwa lauten:

"Exzellenz,

mit Befremden stellen Übersetzer und Dolmetscher für die deutsche und türkische Sprache in Deutschland eine neuartige Praxis türkischer Konsulate fest, die offenkundig auf eine aus Ankara kommende Anweisung hier um sich greift. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Praxis mit den Grundlagen der deutschen oder türkischen Verfassungsordnung sowie des Völkerrechts in Einklang stehen.

Die zu rügende Praxis besteht darin, dass die türkischen Konsulate in Deutschland dazu übergegangen sind, nur noch Übersetzungen solcher Übersetzer zu beglaubigen, die im eigenen Konsulatssprengel durch das örtlich zuständige deutsche Landgericht beeidigt worden sind. Es handelt sich dabei um eine Beschränkung der Berufsausübungsfreiheit gemäß Art. 12 des deutschen Grundsgesetzes, die durch kein öffentliches Interesse gerechtfertigt und daher nach deutschem Verständnis verfassungswidrig wäre. Hierüber hinaus beglaubigen türkische Konsulate die Übersetzungen von beim örtlichen Landgericht beeidigten Übersetzern nur noch dann, wenn diese die türkische Staatsangehörigkeit besitzen oder besessen haben. Die Folge hiervon ist, dass die türkische Sprache im deutsch-türkischen Verkehr seitens der türkischen Regierung in nicht zu rechtfertigender Weise zugunsten türkischer Staatsangehöriger bzw. ehemaliger türkischer Staatsangehöriger monopolisiert wird.

Ich erlaube mir im Hinblick auf das Prinzip der Gegenseitigkeit zu überlegen zu geben, welche Folgen es haben würde, wenn durch türkische Übersetzer in der Türkei hergestellten deutschen Übersetzungen grundsätzlich die Beglaubigung und Anerkennung durch deutsche Behörden verweigert würde. Noch interessanter wäre die Vorstellung, wenn die deutschen Behörden, insbesondere die Gerichte, ab sofort dazu übergingen, nur noch solche Übersetzer oder Dolmetscher zu beeidigen, die ihre deutsche Herkunft nachweisen können.

Ich fordere hiermit die türkische und die deutsche Politik auf, unverzüglich Abhilfe zu schaffen und diesen untragbaren Zustand zu beenden. Die Qualität der Übersetzerleistung wird nicht durch derartige bürokratische Gängelei gewährleistet, sondern ausschließlich durch überprüfte Sprachkompetenz."

Gruß
Christian Rumpf

"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalnız, ilim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının tekâmülünü idrak etmek ve terakkiyatını zamanında takip eylemek şarttır. " Mustafa Kemal ATATÜRK

 
0

Dieser Text sollte adäquat ins Türkische Übersetzt werden.

 
0

Bir deneme:

Sayın Büyükelçi

Alman ve Türk dilleri için Almanya’daki yeminli olan çevirmen meslektaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının son dönemde, T.C. Dış İşleri Bakanlığının bir talimatına dayanarak başlattıklarını zannettiğimiz bir uygulamadan dolayı son derece rahatsızdır. Söz konusu uygulamanın Almanya ve Türkiye’nin anayasal hükümlerine aykırı olduğunu ve uluslararası bir hukuk ihlali teşkil ettiğini düşünüyoruz.

Kınadığımız uygulama, Almanya’daki Türk konsolosluklarının, sadece kendi konsolosluk bölgesinde yerel salahiyetli Alman Eyalet Mahkemeleri tarafından yeminlilik zaptı verilen çevirmenlerin çevirilerini kabul ediyor olmalarıdır. Bu uygulama, Almanya Anayasasının 12. maddesine göre tanınan Mesleki Özgürlük hakkını kısıtlandıran ve herhangi bir kamu menfaati ile gerekçelendirilmesi mümkün olmayan bir uygulama olup dolayısıyla Alman hukukuna göre yasaya aykırıdır. Uygulamanın kınanan diğer bir boyutu ise, Türk konsolosluklarının yerel Eyalet Mahkemelerince yeminlilik zaptı verilen çevirmenlerden sadece halihazırda Türk vatandaşı olan veya bir zamanlar Türk vatandaşlığında bulunmuş olanların çevirilerini kabul ediyor olmalarıdır. Türk hükümeti, bu uygulamayla Almanca-Türkçe iletişimde Türk dili üzerinde haksız bir şekilde Türk vatandaşı ya da Türk kökenli çevirmenlere mahsus bir tekel oluşturmaktadır.

İzin verirseniz, karşılıklılık ilkesine dayanarak, Türkiye’de hazırlanmış olan çevirilerin, çevirmen Almanya’da ilgili bölgede kayıtlı değil diye resmi kurumlarca kabul edilmemesi durumunda meydana gelecek olan sıkıntıları bir düşünmenizi istirham ederim. Hatta, başta mahkemeler olmak üzere, Alman makamları sadece Alman vatandaşlığını belgelendirebilen çevirmenlerin hazırladıkları çevirileri kabul edeceği hayalini kurarsak, bunun daha da vahim sonuçlar doğuracağı kesindir.

Türkiye ve Almanya’nın yetkili makamları bu uygulamanın derhal son verilmesi için gereken önlemleri almak ve bu kabul edilemez durumu ortadan kaldırmak zorundadır. Çeviri kalitesi bu tür bürokratik engellerle değil, sadece denenmiş dil yetkinliği ile temin edilebilir.

 
0

Liebe CafeUni Freunde,

das von Jon thematisierte Problem und der Aufruf vom Herrn Rumpf dazu haben hier leider nicht die verdiente Beachtung gefunden. Ich habe die sehr wertvollen Beiträge zu diesem Thema heute per Zufall noch einmal gelesen und möchte euch hiermit bitten dem Aufruf vom Herrn Rumpf zu folgen.

Kontaktdaten der türkischen Botschaft in Berlin

Runge Str. 9
10179 Berlin
Deutschland
Tel: +49 30 27-5850
Fax: +49 30 27-590915
E-Mail: info@tuerkischebotschaft.de

Kontaktdaten der deutschen Botschaft in Ankara

Atatürk Bulvarı 114
06680 Kavaklıdere - Ankara
Tel.: 0312-455 51 00
Fax: 0312-455 53 35

Liebe Grüße
Mustafa

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern | Konfuzius.

 
0

Harikulade bir çalışma. Teşekkürler.

 
0

Hallo,

ein (streitbarer) Kollege von mir hat sich wegen des bekannten Problems der Anerkennung von Vereidigungen bei verschiedenen Konsulaten beim Ministerium beschwert und hat folgendes Schreiben erhalten, das ich euch nicht vorenthalten möchte:

(...)

İlgi: a) 04.03.2012 tarihli dilekçeniz,
b) 26.02.2012 tarihli dilekçeniz,
c) 21.02.2012 tarih ve 91810 sayılı Bimer başvurunuz,

d) 19.02.2012 tarihli dilekçeniz,
e) 1512 sayılı Noterlik Kanunu,
f) Noterlik Kanunu Yönetmeliği.

İlgi dilekçelerinizde bahsekonu, bir Dış Temsilciliğimizde yemin etmiş bir yeminli tercümanın yapmış olduğu tercümelerin yeniden yemin etmek zorunda kalmadan Almanya’da yerleşik diğer Dış Temsilciliklerimiz tarafından da tasdik edilmesi gerektiği yönündeki görüşleriniz incelenmiştir.

XY Başkonsolosluğumuzca da müteaddit kere konuyla ilgili olarak tarafınıza izahat yapıldığı Bakanlığımızca da bilinmekle birlikte, ilgi dilekçelerinize bu kere Bakanlığımız tarafından yanıt verilmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmiştir.

Malumları olduğu üzere, noterlik dairelerinde ve Dış Temsilciliklerimizde tercümana başvurulmasını gerektiren iki durumda da (bir konsolosluk işlemi sırasında veya belge tercümeleriyle ilgili olarak) görevlendirilecek tercümanları Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96.maddesindeki esaslar doğrultusunda belirleme yetkisi, noterlere ve dolayısıyla Dış Temsilciliklerimize aittir.

Tercümanların yeterli dil bilgisine sahip kişilerden seçilmesi zorunludur. Noterin (konsolosun), tercümeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek ya da diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, (tercüman seçiminde gerekli özenin gösterilmemesi durumunda) hatalı yapılan çevirilerden, Türkiye Noterler Birliğinin 2007/21 tarih ve sayılı genel yazıları ve 1982/17 tarih ve sayılı genelgelerinde açıklandığı üzere noterlerin (konsolosların) sorumlu tutulmaları mümkün bulunmaktadır.

Noter (konsolos) tarafından belirlenen tercümanın tercüme işlemlerini yapabilmesi için, Noterlik Kanununun 75.maddesinin son fıkrası ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 233. Maddesi gereğince noter veya konsolos tarafından kendisine yemin ettirilmesi ve buna ilişkin olarak da bir tutanak düzenlenmesi zorunludur. Noterler ve konsoloslar, ancak, kendilerinin belirledikleri, yemin verdikleri ve dairelerinde yemin tutanakları bulunan tercümanlara çeviri işlemlerini yaptırabilirler.

Bu itibarla, noterler veya konsoloslar tarafından belirlenen, dairelerinde tercüme işlemlerini yapabilecek kişilere Noterlik Kanununun 75.maddesinin son fıkrası gereğince verilen yemine ilişkin olarak düzenlenen tutanak, kendi daireleri dışında başka bir noterlikte, Dış Temsilciliğimizde veya başka bir mercide kullanılabilecek bir “yeminli tercümanlık belgesi” niteliğinde değildir. Bir başka deyişle, bir Dış Temsilciliğimizde yemin eden bir yeminli tercüman yalnızca o temsilciliğimizin görev bölgesinde işlem yapabilir. Yeminli tercümanın birden fazla yerde çalışması için çalışacağı her Dış Temsilciliğimizde ayrı ayrı yemin etmesi gerekmektedir. Huzurunda yemin işlemi yapılan konsolos, yemini verdiği sırada görev yaptığı Dış Temsilciliğimizde görevde kaldığı sürece bu yemin tutanağına dayanarak tercümana çeviri işlemleri yaptırabilir. Her işlem için ayrıca yemin verilmesi gerekmez. İşlemde, çeviriyi yapanın Dış Temsilciliğin yeminli tercümanı olduğu ve yemin tutanağının temsilcilikte bulunduğunun belirtilmesi yeterlidir.

İlgi (d) dilekçenizde kaydedilenin aksine, 2010 yılında Berlin’de yapılan Konsoloslar-Muavin Konsoloslar Toplantısı’nda sözkonusu konuyla ilgili olarak yukarıda izah edildiği şekilde mutabık kalınmış ve bu sonuç toplantı tutanaklarına da geçirilmiştir.

Diğer yandan, Dış Temsilciliklerimizde yapılan noterlik ve diğer konsolosluk işlemlerinde sadece Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı esas alınmakta olup, diğer ülkelerin kanun ve uygulamalarının Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları tarafından benimsenmesi gibi bir durum sözkonusu değildir.

Dış Temsilciliklerimiz de yukarıda açıklanan usul konusunda tekrar bilgilendirilmekte
olup, böylelikle varsa olası uygulama farklılıklarına son verilmesi amaçlanmaktadır.

Diğer yandan, konu hakkında doğrudan Türkiye Noterler Birliği’nden de bilgi almanız mümkündür.

İşbu elektronik posta mesajın ıslak imzalı sureti ayrıca adresinize gönderilmektedir.

Bilgi edinmenizi saygıyla rica ederim.

 
0

Also ist es theoretisch möglich, auch bei anderen, will sagen nicht dem Wohnort zugehörigen Konsulaten, wg. einer Vereidigung vorzusprechen.

Oder?

 
0

" ...görevlendirilecek tercümanları Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 96.maddesindeki esaslar doğrultusunda belirleme yetkisi, noterlere ve dolayısıyla Dış Temsilciliklerimize aittir."

---> Also: Der Notar (beim Konsulat) darf aussuchen, wenn er vereidigt?

"... Noterin (konsolosun), tercümeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek ya da diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat etmesi gerekmektedir...."

---> Also: Der Notar (beim Konsulat) kann (u.U. frei) bestimmen, wer der jeweiligen Sprache ausreichend mächtig ist.

"Bir başka deyişle, bir Dış Temsilciliğimizde yemin eden bir yeminli tercüman yalnızca o temsilciliğimizin görev bölgesinde işlem yapabilir. Yeminli tercümanın birden fazla yerde çalışması için çalışacağı her Dış Temsilciliğimizde ayrı ayrı yemin etmesi gerekmektedir."

---> Also: Man müsste bei jedem Konsulat im gesamten Bundesgebiet vorsprechen und sich vereidigen lassen, da die aller meisten von uns für verschiedene Büros bzw. Kollegen und Kolleginnen bundesweit tätig sind bzw. die Kunden die Übersetzungen ggf. bei Konsulaten anderer Bezirke vorlegen.

 
0

UPDATE:

Gestern habe ich bei 2 Konsulaten nachgefragt (Hamburg und Düsseldorf). Beide meinten, sie würden nur jene Übersetzer bzw. Dolmetscher vereidigen, die in ihrem Zuständigkeitsgebiet wohnhaft (angemeldet) seien.

Das heißt also im Klartext, man müsste sich jeweils in dem Zuständigkeitsgebiet eines jeden Konsulats (mit einem Zweit-, Dritt- oder ??-wohnsitz) anmelden, um überhaupt vereidigt zu werden...

Schöner Schlamassel! (td)

 
0

Hudaverdi schrieb:


> Bir deneme:
>
> Sayın Büyükelçi
>
> Alman ve Türk dilleri için Almanya’daki
> yeminli olan çevirmen meslektaşlarımız,
> Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarının son
> dönemde, T.C. Dış İşleri Bakanlığının bir
> talimatına dayanarak başlattıklarını
> zannettiğimiz bir uygulamadan dolayı son derece
> rahatsızdır. Söz konusu uygulamanın Almanya ve
> Türkiye’nin anayasal hükümlerine aykırı
> olduğunu ve uluslararası bir hukuk ihlali
> teşkil ettiğini düşünüyoruz.
>
> Kınadığımız uygulama, Almanya’daki Türk
> konsolosluklarının, sadece kendi konsolosluk
> bölgesinde yerel salahiyetli Alman Eyalet
> Mahkemeleri tarafından yeminlilik zaptı verilen
> çevirmenlerin çevirilerini kabul ediyor
> olmalarıdır. Bu uygulama, Almanya Anayasasının
> 12. maddesine göre tanınan Mesleki Özgürlük
> hakkını kısıtlandıran ve herhangi bir kamu
> menfaati ile gerekçelendirilmesi mümkün olmayan
> bir uygulama olup dolayısıyla Alman hukukuna
> göre yasaya aykırıdır. Uygulamanın kınanan
> diğer bir boyutu ise, Türk konsolosluklarının
> yerel Eyalet Mahkemelerince yeminlilik zaptı
> verilen çevirmenlerden sadece halihazırda Türk
> vatandaşı olan veya bir zamanlar Türk
> vatandaşlığında bulunmuş olanların
> çevirilerini kabul ediyor olmalarıdır. Türk
> hükümeti, bu uygulamayla Almanca-Türkçe
> iletişimde Türk dili üzerinde haksız bir
> şekilde Türk vatandaşı ya da Türk kökenli
> çevirmenlere mahsus bir tekel oluşturmaktadır.
>
> İzin verirseniz, karşılıklılık ilkesine
> dayanarak, Türkiye’de hazırlanmış olan
> çevirilerin, çevirmen Almanya’da ilgili
> bölgede kayıtlı değil diye resmi kurumlarca
> kabul edilmemesi durumunda meydana gelecek olan
> sıkıntıları bir düşünmenizi istirham
> ederim. Hatta, başta mahkemeler olmak üzere,
> Alman makamları sadece Alman vatandaşlığını
> belgelendirebilen çevirmenlerin hazırladıkları
> çevirileri kabul edeceği hayalini kurarsak,
> bunun daha da vahim sonuçlar doğuracağı
> kesindir.
>
> Türkiye ve Almanya’nın yetkili makamları bu
> uygulamanın derhal son verilmesi için gereken
> önlemleri almak ve bu kabul edilemez durumu
> ortadan kaldırmak zorundadır. Çeviri kalitesi
> bu tür bürokratik engellerle değil, sadece
> kontrolden geçirilmiş dil yetkinliği ile temin edilebilir.

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.