Almanca Türkçe Sözlük Forum

Grundbuch, Grundschuld, Immobilienkauf, Eigentumsübertragung usw. (De-Tr)  


0

Das folgende Glossar, dessen Erarbeitung mich mehrere komplette Arbeitstage gekostet hat, stelle ich hiermit allen zur Verfügung, allerdings überwiegend ohne Gewähr.

Die Entstehungsgeschichte dieses Glossars und die exorbitanten Schwierigkeiten, die mit dem betreffenden Übersetzungsauftrag verbunden waren (das folgende Glossar beinhaltet gerade mal 50 bis 60% aller juristischen Begriffe und Formulierungen, die in dem Auftrag vorkamen!), kann man hier nachlesen:

http://forum.cafeuni.com/read.php?4,6494

Ich habe meine Übersetzungsvorschläge jeweils direkt dahintergeschrieben. Manchmal habe ich nicht nur die fragliche Passage, sondern den gesamten Absatz aus meiner Übersetzung hineinkopiert, da es zu viel Zeit gekostet hätte, die einzelnen Satzteile rauszupicken.

Ob das alles hier irgendwann mal irgendjemandem eine Hilfe sein wird, weiß ich nicht, aber was soll's...

GLOSSAR:

• (belastetes) Pfandobjekt = (borçlandırılmış) rehinli taşınmaz

• .... ist aufgrund Rückverweisung aus dem türkischen Recht nach deutschem Recht beerbt worden = Türk hukukundan atıfla, adı geçen murisin Alman kanunlarına göre bıraktığı mirasın ......

• ab Eigentumsumschreibung = mülkiyetin tapuda devredildiği tarihten itibaren

• Abgabe etwaiger zur Durchführung des Vertrags erforderlichen Abänderungs- und Ergänzungserklärungen = işbu sözleşmenin uygulanması için gerekli olabilecek hüküm değiştirme veya ekleme dilekçelerinin verilmesi

• Abrechnung über die in der Versteigerung liegende Lieferung durch Gutschrift des Erstehers = müzayedenin kapsadığı teslimat işinin hesaplaşmasının, müzayedeyi kazananın ödenecek tutarı yatırması şeklinde gerçekleşmesi

• Abtretung des Rückgewährungsanspruchs = iade hakkının temliki

• Abweichende Sicherungsvereinbarungen = bundan farklı olan teminat anlaşmaları

• Anweisung, die Löschungsbewilligung für die Vormerkung dem Grundbuch erst dann zum Vollzug vorzulegen, wenn... = Taraflar karşılıklı muvafakat ile notere, şerhi terkin etme kabulünü içeren beyannameyi ancak aşağıdaki koşullar yerine getirildiği zaman Tapu Dairesine terkin için ibraz etme talimatını verirler.

• Auf den in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen unbeweglichen Nachlass gegenständlich beschränkter gemeinschaftlicher Erbschein = Murisin ölümüyle mirasçılarına bırakmış olduğu, Almanya Federal Cumhuriyetinde bulunan taşınmazlarla sınırlı veraset ilamıd

• Auferlegung der Verpflichtungen an die Rechtsnachfolger = yükümlülüklerin kendi haleflerine geçmesi

• auflagenfreies Vorliegen der Löschungsunterlagen für die nicht übernommene Belastung = Devralınmamış borca ilişkin terkin belgelerinin şartsız olarak mevcut olması

• Auflassungsvormerkung = ferağdan men şerhi, mülkiyetin devri şerhi

• Aufteilungsplan = taksim planı

• Ausschluss der Abtretung des Übereignungsanspruchs = Devir hakkının temliki mümkün bulunmamaktadır.

• Ausschluss von ohne Zustimmung des Käufers erfolgte Zwischeneintragungen = Bu arada alıcının onayı olmaksızın tapuya herhangi geçici kayıtların yapılmaması şartıyla taraflar, anılan şerhin mülkiyetin alıcıya devri ile birlikte terkin edilmesini şimdiden kabul ve talep ederler.

• Ausübung der Vollmacht ist in das treuhänderische Ermessen des Notars gestellt = Vekâletnamenin kullanılması, noterin yediemin olarak sahip olduğu takdir hakkına bağlıdır.

• Ausübung des Stimmrechts in der Wohnungseigentümerversammlung = taşınmaz hissedarlarının toplantısında oy kullanma hakkı

• Bauaufsichtsbehörde = imar tetkik makamı

• Baulasten = arsa sahibinin imar tetkik makamına karşı olan yükümlülükleri

• Beantragung der Löschung der Grundschuld auf Kosten des Verkäufers = ... tutarındaki ipotekli borcun terkini, terkin masrafları satıcıya ait olmak üzere daha şimdiden Tapu Dairesinden talep olunur.

• Besitzübergang = zilyetliğin yeni malike geçişi

• Beurkundungspflichtige Vertragsvereinbarungen = Sözleşme kapsamında olan tüm anlaşmaların sadece düzenleme şeklindeki resmi belge ile yapılabileceği

• Bewilligung der getrennten Eintragung = taşınmazların ayrı ayrı kaydedilmesinin onaylanması

• Buchgrundschuld = tapuda kayıtlı ipotekli borç tesis belgesi

• Das abzulösende Grundpfandrecht übersteigt nominell den Kaufpreis = Kaldırılacak olan gayrimenkul rehin hakkı nominal değeri satış bedelini aşmaktadır.

• Der Grundpfandrechtsgläubiger darf das Grundpfandrecht nur insoweit als Sicherheit verwerten oder behalten, als er tatsächlich Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld geleistet hat = Gayrimenkul rehin hakkının alacaklısının gayrimenkul rehin hakkını teminat olarak değerlendirmesi veya elinde tutması sadece eğer satış bedeli borcunu azaltacak veya kapatacak ödemeler yapmışsa mümkündür.

• Dingliche Zwangsvollstreckungsunterwerfung = aynî olarak icra takibine tabi olunması

• Drittsicherungsgeber = teminat veren üçüncü şahıs

• Eigentümerrechte und Rückgewährungsansprüche = malik hakları ve iade hakları

• Eigentumsübertragungsvormerkung = mülkiyetin devri şerhi

• Einbeziehung in die Mithaft für die eingetragene Grundschuld = kayıtlı ipotek alacağından sorumluluğa iştirak ettirme

• Einheitswert = birim değer(i)

• Einräumung des Vorrangs für die gegenständlich bestellte Grundschuld = söz konusu ipoteğe sırada öncelik tanımak

• Eintragung der Rangänderung = sıradaki değişikliğin tapuya kaydedilmesi

• Eintragung einer Vormerkung auf Eigentumsübertragung zur Sicherung der Käuferansprüche = Alıcının mülkiyetin kendine devredilmesi yönündeki hakkının güvence altına alınması için tapuya bir şerh yazılacaktır.

• Entrichtung der Grunderwerbssteuer und Treuhandkosten, soweit eine Ablösung vorzunehmen ist = İşbu belge ve uygulanması ile bağlantılı olan tüm noterlik ücretleri ve mahkeme masrafları ve emlak alım vergisi alıcıya aittir. Yedieminlik ücretlerini ise, şayet borç ödemesi yapılacaksa satıcı, aksi takdirde alıcı karşılayacaktır.

• Entrichtung eines Verzugsschadens = bir gecikme tazminatının ödenmesi

• Erbbaurecht und Erbbauberechtigter = üst hakkı, üst hakkı sahibi

• Erschließungs- und sonstige Anliegerbeiträge für Erschließungsanlagen, die endgültig hergestellt oder für die die Beitragspflicht entstanden ist = Yapımı kesin olarak tamamlanmış olan veya aidat ödeme yükümlülüğü yürürlüğe girmiş olan imar edilebilir yol ve mekanların kullanıma hazır hale getirilmesi ve su, elektrik gibi tedarik sistemlerine bağlanılabilmesi için sakinler tarafından ödenmesi gereken abonman aidatları, bunların işbu sözleşme tarihinden önce tebliğ edilmiş olan aidat bildirim mektupları ile belirlenmiş olup olmadıklarına bağlı olmamak şartıyla satıcıya aittir.

• Erstattungsloser Übergang auf den Käufer = Alıcının bu konuda hiçbir iade hakkı olmaksızın alıcıya geçmesi

• Finanzierungsgläubiger des Käufers = alıcının işin finansmanını sağlamış olan alacaklısı

• Flur = ada

• Flurstück = parsel

• Freigabe anderer Sicherheiten = diğer teminatların tahliye edilmesi

• Gemarkung Gießen („ein Grundstück der Gemarkung Gießen“) = Giessen tapu sicil bölgesi dahilinde bulunan arsa

• Gemeinschaftliche Gelder der Miteigentümer (Vorschüsse und Instandhaltungsrücklage) = Taşınmaz hissedarları tarafından müştereken idare edilen paralar (avans ve onarım akçesi)

• Gemeinschaftsordnung = Taşınmaz hissedarlarının aralarındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği tüzük

• Gesamtgrundschuld = müşterek ipotek borcu

• Gesetzliche Rücktrittsrechte, die durch die Stundung des Kaufpreises nicht ausgeschlossen sind = Ödemede gecikme olduğu takdirde satıcı, satış bedeli ödemesinin ertelenmesi sonucu geçersiz kılınmayan yasal cayma haklarına sahiptir.

• Gewährleistung für den baulichen Zustand der im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Räume und Gebäudeteile = Satıcı, gerek özel mülkiyet hakkının kapsadığı oda ve koridorların şu anki yapısal-fiziksel durumu gerekse de ortak mülkiyete bağlı olan odalar ve bina kısımlarının şu anki yapısal-fiziksel hali konusunda hiçbir garanti vermemektedir.

• Grundeigentum = taşınmaz mülkiyeti

• Grundpfandrecht und Grundpfandrechtsgläubiger = gayrimenkul rehin hakkı; gayrimenkul rehin hakkının alacaklısı

• Grundschuld = ipotekli borç, ipotek borcu

• Grundschuldbestellung = ipotekli borcun tesisi

• Grundschuldbestellungsurkunde = ipotekli borç senedi

• Grundschuldbrief = Ciro edilebilir ipotekli borç senedi

• Grundschuldkapital = ipotek meblağı

• Handeln, Dulden oder Unterlassen = imar tetkik makamının verdiği emirleri yerine getirme, emrin sonuçlarına katlanma veya emirle yasaklanan şeyi artık yapmamaya

• Hinterlegung auf ein Anderkonto des beurkundenden Notars = Satış bedelinin işbu sözleşmeyi düzenleyen noter tarafından açılacak bir yediemin hesabına yatırılması

• Hinterlegungszinsen = Notere ait yediemin hesabında birikecek faizler

• im Grundbuch an rangbereitester Stelle eintragen = tapuda bir sonraki sıraya kaydetme

• Im Grundbuch eingetragene Vormerkung zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Eigentumsübertragung = Alıcı adına tapuya kaydedilmiş olan mülkiyeti devralma teminat şerhi

• Im Grundbuch nicht eingetragene Dienstbarkeiten und nachbarrechtliche Beschränkungen werden vom Käufer übernommen = tapuda kayıtlı olmayan irtifak hakları ve komşu hukukuna dayalı kısıntılar alıcı tarafından devralınmaktadır.

• Jederzeitige Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung ohne Nachweis der die Fälligkeit begründenden Tatsachen = Satıcı, alacağın tahakkuk edişini belgeleyen olguları ispatlamak zorunda olmadığı kaydıyla, dilediği her zaman işbu noter belgesinin icra takibinde kullanılabilecek bir suretini alabilir.

• Kaufvertragsrücktritt wegen nicht rechtzeitiger Kaufpreiszahlung oder Ablehnung der Vertragserfüllung = Satıcının, satış bedelinin süresi içinde ödenmediği gerekçesiyle satış sözleşmesinden caydığını veya sözleşmenin ifasını reddettiğini notere yazılı bir dilekçe ile bildirmiş olması.

• Kosten der Löschung nicht übernommener Belastungen = Devralınmamış borçların terkininden doğan masraflar satıcıya aittir.

• Lastenfreistellung = taşınmazın ipotek gibi borç kayıtlarından muaf olarak devredilmesi

• Laufende Grundstückslasten, die bei Besitzübergang rückständig sind, hat der Verkäufer unverzüglich wegzufertigen = Zilyetliğin alıcıya geçişinde birikmiş bulunan arsaya ilişkin cari ödeme borçlarını satıcı derhal ödemek zorundadır

• Leistung von Zahlungen an die dinglich Berechtigten = Taşınmazın ipotek gibi borç kayıtlarından muaf olarak devredilebilmesi için gerekiyorsa, satış bedelinin tamamının ödendiği tarihe kadar ödemeler ya doğrudan aynî hak sahiplerine, diğer hallerde ise teminat verene yapılır.

• Miteigentumsanteil = arsa payı

• Mitwirkung des Verkäufers bei Grundpfandrechten = Satıcı; hangi tutarda, hangi alacaklılar için ve hangi faizler ve ek ücretlerle birlikte olursa olsun gayrimenkul rehin haklarının tesisine mülkiyetin devrinden önce katılmaya ve bunların Alman Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 800. maddesi uyarınca aynî olarak icra takibine tabi olma işlemi de dahil tapuya kaydedilmesini kabul etmekle yükümlüdür.

• Nebenabredungen können zur Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäfts führen = tarafların aralarında gizli amaçlarla başka anlaşmalar yapmaları halinde bunun tüm sözleşmenin hükümsüz olmasına yol açabileceği

• Nebenleistung = banka ödenecek ek ücret

• Nichthaftung für sichtbare und unsichtbare Sachmängel = Satıcı, gözle görünür ya da görünmez maddi kusurlardan sorumlu tutulamaz.

• Persönliche Haftungsübernahme = kişisel sorumluluğa girme

• Rangstelle im Grundbuch = tapudaki sıra

• Rückstände von öffentlichen Lasten = birikmiş kamu mükellefiyetleri

• Rücktrittsvorbehalt für den Fall, dass nach Mitteilung der Ablösungsforderung der Gläubigerin mit dem Kaufpreis die lastenfreie Umschreibung des Eigentums nicht zu erreichen ist = Alacaklının borç ödemesi yönündeki talebinin bildirilme tarihinden sonra, satış bedelinin mülkiyetin tapuda borç kayıtları olmadan yeni malikine devredilmesi için yeterli olmaması ihtimaline karşı alıcı, işbu sözleşmeden cayma hakkını saklı tutar.

• Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Vertrags statt des Rücktritts = Şayet caymanın yasal şartları yerine getirilmiş bulunuyorsa satıcı, alıcının sözleşme yükümlülüklerini ifa etmediği gerekçesiyle cayma yoluna gitmek yerine tazminat isteyebilir.

• Schuldanerkenntnisse mit Unterwerfung in die sofortige Zwangsvollstreckung ... = Vekiller ayrıca, gayrimenkul rehin haklarının tesisi ile ilgili olarak, alıcı lehine tapuya yazılı ferağdan men şerhi ile sırada geri alınmayı kabule ve alıcının tüm malvarlığı ile ilamsız takibe tabi olma hükmünü içerir borç ikrar beyanları vermeye de yetkilidirler.

• Sicherungsgeber = teminat veren

• sofortige Zwangsvollstreckung = ilamsız takip

• Sondereigentum an einer Wohnung = konut mülkiyeti üzerindeki özel mülkiyet hakkı

• Teilungserklärung = arsa sahibinin taşınmaz mülkiyetinin arsa paylarına taksim edildiğine dair tapu dairesine verdiği beyanname (taksim beyannamesi)

• Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld = satış bedeli borcunu azaltan veya kapatan borç ödemeleri

• Übergabe des Vertragsbesitzes = işbu sözleşmeyle satın alınan taşınmazın yeni malikine teslimi

• Übertragung des verkauften Wohnungseigentums frei von im Grundbuch eingetragenen Belastungen und Beschränkungen = Satıcı, satılan konut mülkiyetinin, tapuda kayıtlı olabilecek borç ve kısıntılar alıcı tarafından isteyerek devralınmadığı takdirde bu borç ve kısıntılardan muaf bir şekilde ve zilyetliğin alıcıya geçtiği tarihe kadar ödenmesi gereken faiz, vergi ve harçlardan da muaf olacak bir şekilde alıcıya devredildiğini garanti eder.

• Umschreibung der Vollstreckungsklausel = Yukarıda görülen icra takibi şerhinin işbu sayfadaki yeni metinle değiştirilmesine gerektiğinden ...

• Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes = Vergi Dairesinden alınması gereken “Vergi borcu yoktur” belgesi

• Unterwerfung in sein gesamtes Vermögen gegenüber der sofortigen Zwangsvollstreckung = Alıcı, satış bedelinin ödenmesi konusunda işbu belgeye istinaden satıcıya karşı, kendine ait tüm malvarlığı ile ilamsız takibe tabi tutulabileceğini beyan eder.

• Verkauf zum Alleineigentum = konutun yegane mülkiyeti alıcıya ait olmak üzere satılması

• Verkehrssicherungspflicht = etraftaki insanların ve trafiğe katılanların tehlikelere maruz kalmaması için gereken güvenlik tedbirlerini alma yükümlülüğü

• Vertretungsbetreuerin = yedek (ek) vasi

• Verwalter der Wohnungseigentumsanlage = toplu konutun idaresinden sorumlu yönetim şirketi

• Vollstreckbare Ausfertigung = falls notariell beurkundete Urkunde (so wie hier): işbu noter belgesinin icra takibinde kullanılabilecek bir sureti; falls Gerichtsurteil: icra takibinde kullanılmak üzere verilmiş ilam

• vor- und gleichrangige Grundschulden = aynı ve önceki sıradaki ipotekler

• Wohnungsbindung nach dem Wohnungsbindungsgesetz = Satıcı, satılan konutun Sosyal Konutların Amacının Güvence Altına Alınması Kanunu anlamında sosyal konut olmadığını garanti eder.

• Wohnungsgrundbuch = konutlar tapu sicili

• Zufällige Verschlechterung = taşınmazın mücbir sebeplerle zarar görüp değer kaybetmesi

• Zufälliger Untergang = taşınmazın mücbir sebeplerle tahrip olması

• Zwangsverwaltung des belasteten Pfandobjekts = borçlandırılmış rehinli taşınmazın yediemine teslimi

 
0

• Vollstreckbare Ausfertigung = infaz kabiliyetini haiz suret
kabili icra suret veya icrasi mümkün suret, infaz burada maalesef dogru degil.

 
0

aslanzade schrieb:


> • Vollstreckbare Ausfertigung = infaz
> kabiliyetini haiz suret
> kabili icra suret veya icrasi mümkün suret,
> infaz burada maalesef dogru degil.

Die Sache ist viel komplizierter. An der folgenden Adresse werde ich versuchen, endgültig Klarheit zu schaffen:

http://forum.cafeuni.com/read.php?4,15566

 
0

Ich habe "vollstreckbare Ausfertigung" im obigen Glossar korrigiert.

 
0
Awaiting moderation

Wir benutzen in der Türkei für die Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt: ilişiksizlik belgesi

 
0
Awaiting moderation

@Tommiks: Vielen Dank für diese unfassbare Mühe. Das kann man gar nicht genug hochschätzen.

 
  
Arbeitet

Bitte Anmelden oder Registrieren
Almanca Türkçe Sözlük Forumu DasForum’a hoşgeldiniz! Almanca öğrenmek isteyenlerin, Almanca öğretmenlerinin, Almanca eğitmenlerinin, çevirmenlerin ve mesleği gereği Almanca ile içli dışlı olan herkesin ihtiyacına uygun 25 bin civarında üstün kaliteli kaydın yer aldığı forumun kullanımı tamamen ücretsizdir. Forumda yer alan metinleri okumak için kaydolmanıza gerek yoktur. Yeni bir konu açmak ya da forumdaki bir yazıya cevap yazmak isteyenlerin ise DasForum’da ücretsiz bir hesap açmaları gerekmektedir.

DasForum’da saygın bir üslup ve dostane bir atmosferin hakim olduğunu özellikle belirtmekte fayda var.  Forumdaki bir diğer önemli konu ise soruların soruluş şekliyle ilgili. Bu yüzden DasForum’da yeni bir konu açmadan önce forum içinde araştırma yapmanın yanı sıra, Almanca dilinde yazılmış bu metni ve bu metne cevaben yazılı Türkçe metni okumanızı salık veririz.


Herzlich willkommen im kostenlosen, originalen deutsch-türkischen Lern- und Übersetzungsforum von DasSözlük! Das Forum ist ein Teil von DasSözlük und dient als kostenlose Austauschplattform für alle User. professionelle Übersetzer, Sprachwissenschaftler, Lehrer, Autoren, Journalisten sind hier genauso willkommen wie Türkisch-Lernende oder andere Laien.
LÜTFEN DİKKAT:

Eski CafeUni-hesaplarının tamamına yakınını yeniden kullanıma açmayı başarabildik. Forumdaki eski hesabını aktifleştirmek isteyenlerin şifremi unuttum fonksiyonunu kullanması rica olunur.
Eski forum kayıtlarının DasSözlük’e aktarımı esnasında bazı yazıların yanlışlıkla farklı bir rumuz altında yayına girdiğini tespit ettik. Aktarım işleminin bu amaç için geliştirdiğimiz özel bir yazılım ile yapıldığını belirtir bu durumdan olumsuz etkilenen tüm kullanıcıların affına sığınırız. Sözkonusu sorunu elle düzeltmek bir hayli meşakatli olacağı için çok gerekmediği müddetçe bu şekilde devam edilmesi ricamızı kabul etmenizi dileriz.

CafeUnis alte Forum ist wieder online! Wer sich im Forum einloggen will, wird gebeten die „Kennwort-Vergessen-Funktion“ zu benutzen. Wir konnten fast alle Accounts retten.


AFRtour: Almanya Fuar Turu B2B Partneriniz. Transfer, rehber, şehir turu, otel vb.

Baklava7 : Baklava AVM’si. Dünyanın ilk tatlı ürünler sipariş pazarı

SuperSözlük: Büyük Türkçe deyimler, atasözleri, eş, benzer ve zıt anlamlılar sözlüğü.

WebDolmetscher: Alman mahkemeleri ve devlet dairelerinde geçerli Türkçe-Almanca mükemmel çeviri.